Fastigheter

Försäkringen omfattar alltid ett grundskydd som ersätter:

Egendom

Byggnad och byggnadstillbehör.

Hyresförlust

Om byggnaden drabbas av en ersättningsbar skada så att inte den tänkta verksamheten kan bedrivas.

Ansvar

Skadeståndskrav för sak- eller personskada.

I försäkringen ingår också ett begränsat skydd för glas och skyltar samt mot rån och överfall.

Vanliga tilläggsförsäkringar:
• Maskinskada (installationer för värme etc.)
• Rättsskydd (ekonomisk hjälp)

Utöver grundskyddet finns kompletterande försäkringsskydd, till exempel skydd vid skada på maskin och värmekulvert eller om du hamnar i en tvist rörande civil- eller skattemål.

Har du några frågor eller är du intresserad av ett kostnadsförslag, hör av dig till oss, tel. 0523-38020

Producerad Av Angelica Svanberg Grafisk Produktion